reglement carnavalsoptochten

Regels t.a.v. carnavalsoptochten zijn verder aangescherpt ..

Willen we carnavalsoptochten laten bestaan neem dan de VERANTWOORDELIJKHEID en kom ook de voorwaarden en regels na!

-Bij deelname aan de carnavalsoptocht op carnavalszondag, neemt men als eenling, groep of wagen de verantwoordelijkheid op zich om het reglement, zoals hier onder beschreven, na te leven.

-Deelname aan de optocht is alleen mogelijk indien per groep, het aanspreekpunt of de verantwoordelijke het reglement heeft ingevuld en voor akkoord getekend heeft.

-Bij het niet naleven van het reglement is de organisatie ten alle tijden bevoegd om de deelnemers uit te sluiten of te verwijderen uit de optocht.

-Het geluidsniveau is ten hoogste 90 dB(A).

-Het is verboden om glaswerk en blik op straat te deponeren.

-De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor een ongeval en/of door de deelnemers geleden schade en/of door de deelnemers aan derden toegebrachte schade en/of letsel, bij het niet nakomen van dit reglement. De deelnemers zijn hoofdelijk aansprakelijk, dus zelf aansprakelijk, voor alle gevolgen en schaden die voortvloeien uit de deelname aan de optocht.

—————————————————————————————————————————————–

 

Reglement Carnaval

Met het oog op de integrale veiligheid, de wetswijziging NIX<18 en het goede voorbeeld dat de
gemeente aan jeugd wil geven zijn de regels voor de carnavalsoptochten aangescherpt.
Deze regels zijn onderverdeeld in algemene voorwaarden en voorwaarden t.a.v. drank, geluid, milieu en verkeer.

Onderstaand treft u deze aan.

Algemene Voorwaarden
1. De vergunninghouder dient een bevoegd persoon ter beschikking te stellen als aanspreekpunt
voor de organisatie en eventuele andere partijen zoals Buitengewoon Opsporing Ambtenaren
(BOA’s) en politie.
2. De organisatie zal toezien op het nakomen van genoemde afspraken.
3. Deelname aan de optocht is alleen mogelijk indien per groep het aanspreekpunt dit reglement
heeft ingevuld en voor akkoord heeft getekend.
4. Indien afspraken niet worden nagekomen kunnen deelnemer(s), via het aanspreekpunt, door
de bevoegd persoon van de organisatie worden uitgesloten van verdere deelname aan de
optocht.
5. De optocht moet zoveel mogelijk aaneengesloten blijven.
6. De optocht moet zodanig worden gehouden dat het overige verkeer er zo weinig mogelijk
hinder van ondervindt.
7. Het uitstrooien van versnaperingen c.q. voorwerpen door deelnemers aan de optocht
geschiedt onder rechtstreekse verantwoordelijkheid en voortdurend toezicht van de
organisatie.
8. De wagens met bijbehoren moeten zodanig geconstrueerd zijn dat ze geen gevaar kunnen
opleveren voor de deelnemers aan de optocht of voor de zich langs de route bevindende
personen of goederen. De wielen van de voertuigen dienen zodanig afgeschermd te zijn dat
de toeschouwers en de deelnemers aan de optocht hier geen direct contact mee kunnen
krijgen.
9. Op de zowel de tractor is een goedgekeurde handbrandblusser aanwezig als ook de wagens is minimaal één goedgekeurde handbrandblusser aanwezig (poeder of schuim).
10. Gasflessen, verwarmingstoestellen met een open verbrandingskamer (straalkachels,
terrasverwarmers etc.), brandbare vloeistoffen (met uitzondering van die voor generatoren),
vuurwerk en open vuur zijn niet toegestaan.
11. Er mogen, indien u gebruik maakt van paarden, alleen goed gedresseerde, betrouwbare en
makke manegepaarden aan de optocht deelnemen. Wanneer zij onder de man bereden
worden dient zich naast elk paard een volwassen persoon als geleider te bevinden. Eventueel
onrustige dieren die hoe dan ook gevaar voor het publiek kunnen opleveren, moeten direct uit
de optocht worden verwijderd.
12. Na ontbinding van de optocht dienen de deelnemers zo spoedig mogelijk hun paarden, vee,
voertuigen of anderszins van de openbare weg te verwijderen.
13. Deelnemers aan de optocht mogen op generlei wijze, hetzij door kleding, voorstelling,
gebaren, woorden of anderszins, aanstoot geven ten aanzien van de goede zeden of
godsdienstige dan wel politieke overtuiging, noch de openbare orde in gevaar brengen.

Drank
1. Chauffeurs mogen geen alcohol drinken zolang zij een voertuig dienen te besturen.
2. Deelnemers onder de 18 jaar mogen geen alcohol drinken.
3. Deelnemers van groepen met een praalwagen mogen alleen direct achter de wagen drank
nuttigen.
4. Kratten staan uit het zich op de wagen.
5. Op de praalwagens zijn geen tap units toegestaan.

Geluid
1. Voor het ten gehore brengen van levende en/of mechanische versterkte muziek is een
geluidsniveau van maximaal 90 dB(A), gemeten als LAmax in de meterstand “Fast” op drie
meter afstand van de geluidsboxen, toegestaan.
2. De houd(st)er van de vergunning stelt de persoon, belast met het bedienen van de
muziek/geluidsinstallatie, tijdig in kennis van de aan de vergunning verbonden voorschriften.
3. Per deelnemende wagen, voertuig of groep mag maar één persoon belast zijn met de
bediening van de geluidsinstallatie.
4. Tijdens het opstellen, dan wel het wachten op vertrek van de optocht mag, behoudens in
verband met het afstellen van de installatie, geen geluid ten gehore worden gebracht door
deelnemers dan wel vanaf de deelnemende voertuigen.
5. Na aankomst bij het eindpunt van de optocht dienen de deelnemers het ten gehore gebrachte geluid/muziek onmiddellijk te beëindigen.

Milieu
1. Het is verboden met een confettikanon of soortgelijk voorwerp op het publiek te schieten.
2. Het uitstrooien van versnaperingen c.q. voorwerpen dient zodanig te geschieden dat de
veiligheid van het publiek langs de optochtroute niet in gevaar komt alsmede aan zaken geen
schade wordt berokkend.

Verkeer en gebruik van voertuigen tijdens carnaval
1. Alle deelnemende voertuigen (o.a. motorrijtuigen en aanhangwagens) dienen voorzien te zijn
van een geldig kenteken indien de wet dit voorschrijft.
2. Bestuurders van een motorrijtuig, tractor of bromfiets, dienen een bewijs van verzekering
tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA) bij zich te hebben.
3. Alle deelnemende voertuigen (o.a. motorrijtuigen en aanhangwagens) mogen door
deelnemers alleen via een aan de achterzijde gelegen in(op)gang worden bereikt. Zowel aan
de zijkanten als voorzijde dient de opbouw van dusdanige hoogte te zijn dat op- en afstappen
onmogelijk wordt gemaakt.
4. Bestuurders van samengestelde voertuigen (bijv. landbouwvoertuigen) die tijdens de optocht
personen vervoeren dienen een afzonderlijke verzekering af te sluiten tegen letselschade. Dit
dient desgevraagd te worden aangetoond.
5. Elk wiel van elk deelnemend voertuig (o.a. motorrijtuig en aanhangwagens) dient óf aan de
zijkant dusdanig afgeschermd te worden zodat voetgangers nooit onder dan wel tussen de
voertuigen kunnen geraken óf te worden begeleid door een persoon die de gehele optocht
meeloopt naast dit wiel. Uitzondering hierop zijn de voorwielen van de trekkende
motorrijtuigen.
6. Het verkeer mag alleen worden geregeld door gecertificeerde verkeersregelaars waarvoor
door de houder van deze vergunning een afdoende aansprakelijkheidsverzekering moet zijn
afgesloten.

Plaats en datum: _______________________________________________________________

Naam en evt. deelnemersnummer groep: ____________________________________________

Naam contactpersoon: ___________________________________________________________

Handtekening: _____________________

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail